Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11925"Góral" tygodnik społeczno-polityczny Związku Ludowo-Narodowego dla Podhala, Spisza i Orawy zamieścił artykuł na temat koncertu "na dochód na budowę Domu Żołnierza".
11926Wydawana we Lwowie "Gazeta Poranna" poinformowała, że staraniem Mikołaja Budzanowskiego, propagatora idei budowy wzorowego gimnazjum im. Komisji Edukacyjnej w Brzuchowicach (okręg szewczenkowski Lwowa), zawiązał się w Krynicy komitet, który rozsprzedał w ciągu jednego dnia znaczną ilość "cegiełek" na ten wzniosły cel.
21574Lazar Miejski, podstarości muszyński zwrócił się listownie do rady Bardiowa w sprawie jednego z poddanych biskupów krakowskich spod Muszyny, podejrzanego o łupiestwo.
21845W Baranowie (Sandomierskim) urodził się Bronisław Babel. W roku 1851 z rodzicami Kazimierzem i Rozalią przeniósł się do Krynicy. Byli pierwszymi jej stałymi mieszkańcami. Studiował na Politechnice Wiedeńskiej. Był przez lata czynnym uczestnikiem życia społecznego Krynicy, W roku 1880 ożenił się z Janina córką Hugona Nitribitta, znanego aptekarza. Zbudował willę "Janina", był w kontakcie z Kraszewskim. Zmarł 6 sierpnia 1914 roku,
21894Odbyły się po raz trzeci wybory burmistrza Muszyny. Zdaniem gazety Związek Chłopski kandydaci chwytali się przekupstwa wsuwając radnym po 100 i 50 złr, ale uczciwi obywatele Muszyny banknoty od przekupniów odebrali i złożyli komitetowi wyborczemu na wsparcie ubogich.
21998Poświęcenie nowo założonego cmentarza na Folwarku przez ks. proboszcza Eugeniusza Szymczaka.
31902Po konsekracji kościoła w Krynicy Namiestnictwo we Lwowie zwróciło się pisemnie do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, aby grekokatolikom oddać kaplicę przy źródle głównym. Biskup Leon Wałęga odpowiedział w tej sprawie odmownie.
41929Kuryer Literacko-Naukowy przynosi opis aktualnego stanu osuwiska, jakie 15 lat nastąpiło ze zbocza Malnika w kierunku Muszynki, na odcinku między Muszyną i Powroźnikiem.
41932We Lwowie urodził się Janusz Roszko (zm. 1995), dziennikarz, reportażysta. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Muszynie, którą wzmiankował w swoich tekstach w latach siedemdziesiątych.
51873Oddział budowy cesarsko-królewskiej jeneralnej inspekcyi austryackich kolei żelaznych rozpisał ofertę na dostawę progów i podkładów do zmian dla budowy kolei żelaznej z Tarnowa do Leluchowa.
51911W związku z rezygnacją Rudolfa Bittnera, przeniesionego na posadę do ck urzędu podatkowego w Nowym Sączu, naczelnikiem Ochotniczej straży pożarnej "Sokół" w Muszynie wybrano Tomasza Furtaka inspektora policji miejskiej. W walnem zgromadzeniu uczestniczyli: Leopold Hetper, burmistrz, Antoni Jurczak, zastępca burmistrza oraz radni: Antoni Kałucki, Józef Bujarski i Antoni Pańczak oraz Stanisław Kalafut, sekretarz miasta.
51918Tymczasowa Powiatowa Komisja Likwidacyjna dla Nowego Sącza pismem poinformowała Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie o zamiarze powołania Rady narodowej złożonej z 60 członków, a mianowicie 11 przedstawicieli kolejarzy, z 26 przedstawicieli wsi, z 8 reprezentantów inteligencji i mieszczaństwa w Nowym Sączu, z 8 reprezentantów miejskiej ludności robotniczej, z 2 reprezentantów większej własności ziemskiej, z 2 delegatów miasta Starego Sącza, z 2 delegatów miasteczka Muszyny, 1 delegata miasteczka Piwniczna, z 1 delegata większej miejscowości w pow. Łącko, z 1 delegata kleru i z 5 reprezentantów Rusinów.
61689Biskup przemyski greckokat. konsekrował cerkwie drewniane w Słotwinie, Mochnaczce i Kamiannej.
61885"Czas" w korespodencji z Sądeckiego zamieścił argumenty przemawiające za oczekiwaną decyzją Sejmu w sprawie przeniesienia sądu powiatowego z Krynicy do Muszyny. Za sądem w Muszynie przemawia: liczebność (2000 dusz), trzy jarmarki, kolej, położenie w środku gmin, które do sądu należą oraz wygoda urzędników, którzy zaopatrują się w Muszynie.
61942W Krynicy zmarł Henryk Zbierzchowski, poeta i bard lwowski (ur. 19.11.1881 we Lwowie). Willę Nemo w Krynicy odkupił od architekta Henryka Zeremby, który ją zaprojektował i zbudował. Zaremba był związany z głośną sprawą Gorgonowej. Zbierzchowski jest pochowany na Starym Cmentarzu w Krynicy,
81292Wacław II (król Czech, książę Krakowa i Sandomierza) wydał dokument lokacyjny, na mocy którego wójt Bertold i Arnold z bracią zyskali przywilej założenia miasta Nova Civitas Sandecz. Dokumentem tym przeniesiono Sącz na teren wsi Kamienica nadając mu prawo niemieckie na wzór Krakowa. Dokument sporządzony został w Krakowie przez protonotariusza na Ziemię Krakowską i Sandomierską Henryka Kwasa (Quas).
81292Pierwsza pisemna wzmianka nazwy Stara Lubowla w dokumencie Wacława II króla czeskiego i księcia krakowskiego i sandomierskiego.
81410W Zagrzebiu doszło do podpisania dokumentu ustanawiającego zastaw na Spiszu. Zygmunt Luksemburczyk pożyczył od Władysława Jagiełły 37 tysięcy kop szerokich groszy praskich. W zamian Jagiełło przejął w zastaw 16 miast spiskich.
81462Racibor z Trątnowa, burgrabia muszyński, pisał, że wysłał do Bardiowa służbę po zboże i piwo.
81821W Krynicy urodził się Józef Sembratowicz metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego (1869-72). Był synem Teodozego, krynickiego proboszcza greckokatolickiego, i Konstancji z Choroszczakowskich. W szkole ludowej uczył się w Muszynie. W roku 1865 Pius X mianował go ordynariuszem dla rytu greckiego w Rzymie. Sakrę otrzymał w katedrze św. Jura we Lwowie 11 VI tego roku z rąk metropolity Litwinowicza. Przed wyjazdem z Galicji poświęcił fundamenty pod nową cerkiew w Krynicy. Warto przeczytać wielce interesujący życiorys http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-sembratowicz
81900W Muszynie w sali zarządu domen i lasów odbyło się zgromadzenie przedwyborcze zwołane przez Jana Potoczka, przewodniczył proboszcz Gruszka. Po złożeniu sprawozdania i przemówieniu kandydata postanowiono popierać jego kandydaturę.
81909Na posiedzeniu Rady Powiatowej w Nowym Sączu wskazano na nieprawidlowości przy rozliczaniu wypłat na budowę dróg Nowy Sącz - Muszyna oraz Muszyna - Krynica.
81916Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej odbytej w kancelarii urzędu gminnego w Muszynie
Obecni: Przewodniczący Komisarz rządowy Antoni Jurczak, zastępca Komisarza rządowego Klemens Monsig, asesor Leopold Hetper, członkowie Rady przybocznej dr Franciszek Parylewicz, Antoni Kałucki i Uliasz Reich, Sekretarz miejski Stanislaw Kalafut prowadzący pióro. Członek Rady przybocznej dr Franciszek Parylewicz przedstawia swój nagły wniosek w sprawie uchwalenia obchodu z okazji „Proklamacji Królestwa Polskiego”. Nagłość wniosku uchwalono – poczem Przewodniczący stawia swój dalszy wniosek, by wydelegowano Przewodniczącego i Członka Rady przybocznej Antoniego Kałuckiego oraz zastępcę Przewodniczącego Klemensa Monsiga do Wielebnego księdza Józefa Gawora Proboszcza w Muszynie z prośbą o odprawienie Nabożeństwa dziękczynnego z okazji „Proklamacji królestwa polskiego” i upoważnić tychże do omówienia honorarium za urządzenie tegoż. Uchwalono jednogłośnie.
82005Ukazał się reprint drugiego tomu "Rocznika Sądeckiego", którego nakład, wydany w roku 1949, decyzją cenzury został zniszczony. Reprint powstał z inicjatywy "Almanachu Muszyny" z ocalonego egzemplarza, przy wsparciu Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz nowosądeckich oddziałów "Dziennika Polskiego" i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prezentacja wydawnictwa odbyła się w Ratuszu w Nowym Sączu. Reprint wydano w trzystu numerowanych egzemplarzach.
91893Ksiądz Andrzej Gruszka, proboszcz Muszyny, wicedziekan dekanatu, przeprowadził wizytację parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach.
91930W muszyńskim Domu Zdrojowym odbył się wiec BBWR. Refrat wygłosił poseł Ignacy Jasiński. Wyrażono hołd Prezydentowi RP oraz Marszałkowi Piłsudskiemu i uchwalono głosować na listę nr 1.
101466Jakub z Sącza ukończył ołtarz św. Idziego w Bardiowie. Według niektórych autorów do jego warsztatu można zakwalifikować figury Madonny oraz św. Otylii i św. Jadwigi z kościoła w Muszynie.
101803Administracja Dóbr Państwowych we Lwowie postanowiła wybudować w Krynicy dom gościnny o 6 izbach i łazienki o 9 komorach, tudzież przyczynić się do utrzymania przy zdrojowisku chirurga.
101854W ogólnym planie budowy austriackiej sieci kolejowej mając na celu wytyczenie drogi żelaznej łączącej Galicję z Węgrami ujęto budowę linii Tarnów-Tuchów-Stróże-Nowy Sącz-Leluchów.
101989Na cmentarzu w Muszynie odsłonięto odnowiony przez muszyńskich kombatantów pomnik (zbudowany w 1916) żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Pomnik poświęcił proboszcz muszyński ks. kanonik Józef Wierzbicki.
102010W Warszawie zmarł Adam Czarnowski (Schwarz) urodzony w Białej Wielkiej (30 VII 1918). Wybitny krajoznawca, pisarz, fotografik, kolekcjoner pocztówek o tematyce tatrzańskiej. Jego rodzice zafascynowani Muszyna wybudowali latach 1927-28 piekny dom "Pod Basztą", zwany powszechnie 'Szwarcówka". Adam często odwiedzał Muszynę i pozostawał w kontakcie z "Almanachem Muszyny" na łamach którego publikował.
102018W przeddzień 150. rocznicy odzyskania niepodległości w obecności wielu Obywatelek i Obywateli Muszyny oraz gości z Sądecczyzny i Krakowa otwarto wystawę „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodległości” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny w Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego". Uczestnicy tej podniosłej uroczystość złożyli podpisy na dokumencie z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, który został ulokowany w kapsule czasu - do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 roku. Główne przesłanie wystawy to apel do wszystkich jej gości o troskę, zarówno o powszechnie uznane zabytki przeszłości, znajdujące się na naszym terenie, jak i każdy najdrobniejszy dokument, list, zdjęcie, które można znaleźć w rodzinnych archiwach. Wystawa oparta była o prywatne zbiory ikonograficzne związane z wydawaniem „Almanachu Muszyny”.
111343Kazimierz Wielki wydał przywilej zezwalający na lokowanie na terenie zlewiska rzeki Białej 150 łanów.
111574Starosta Muszyny Kępiński (Kempiński) wysłał list do rajców Bardiowa w sprawie przysłania mu na skosztowanie win starych i młodego co lepszego, bo wydaje siostrę za mąż.
111871W Ponicach koło Rabki, w rodzinie inspektora lasów Jana i Klementyny z Hetperów, urodził się Ferdynand Gisman, budowniczy linii kolejowej Muszyna-Krynica.
111934W obecności wszystkich radnych oraz zaproszonych gości Rada Miejska Muszyny uchwaliła "..... nadać godność Honorowego Obywatela Miasta Muszyny Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w najgłębszym hołdzie w uznaniu jego wielkich zasług jako bojownika o Niepodległość Polski i Wodza Odrodzonej Polski".
112005Uroczysta prezentacja w Ratuszu w Nowym Sączu reprintu drugiego tomu Rocznika Sądeckiego, którego nakład wydany w roku 1949 został zniszczony przez cenzurę. Głos zabrali Prezydent Nowego Sącza Józef Wiktor, prezes PTH w Nowym Sączu Leszek Zakrzewski oraz Ryszard Kruk w imieniu Almanachu Muszyny. Reprint numer 1 otrzymala honorowa obywatelka Nowego Sącza Irena Styczyńska.
121737W Gdańsku zmarł ksiądz Gabriel Rzączyński (ur. 6 lipca 1664 r. na Podlasiu), herbu Ślepowron, jezuita, fizjograf, przyrodnik, wierszopisarz, prekursor zoologii w Polsce. W wydanym w roku 1721 dziele "Historia Naturalis Curiosa" wspomniał Krynicę i Muszynę, w kontekście wód mineralnych, zwanych kwaśnymi.
131890Hugon Nitribitt przepisuje własność apteki w Muszynie na swojego syna Henryka Nitribitta, urodzonego w Krynicy w 1864 roku, absolwenta szkoły w Muszynie, magistra farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
141819W Starym Sączu urodził się ks. Józef Leopold Kmietowicz, przywódca powstania chochołowskiego w roku 1846, wikary w Muszynie w latach 1848 - 1850. Zmarł 11 X 1859 w Starym Sączu, gdzie jest pochowany.
141836W Wilnie urodził się Elwiro Michał Andriolli, wybitny ilustrator czasopism i dzieł literackich, sybirak, od roku 1871 związany z Warszawą i jej okolicami. Zdaniem Nuzikowskiej narysował między innymi synagogę w Muszynie. Los tego dzieła nie jest znany. Andriolli zmarł w roku 1893 w Nałęczowie i tam został pochowany.
141936Zarząd Miejski w Krynicy-Zdroju w piśmie do Związku Miast Małopolskich we Lwowie zawiadomił, że miasto utrzymuje straż miejską w ilości siedmiu ludzi na pięć tysięcy mieszkańców stałych. Roczny koszt straży miejskiej wynosi 12.000 złotych, co stanowi 5.5% rocznego budżetu miasta.
151895W Thalkirchen koło Monachium zmarł Tomasz Pryliński (ur. 24 sierpnia 1895 w Warszawie). Wybitny architekt, konserwator i fotograf zabytków, działający głownie w Krakowie. W latach 1875 - 1879 - prowadził przebudowę Sukiennic. Zaprojektował obiekty w Krynicy "Berło" oraz "Korona", zrealizowane w latach 1898-1899. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
161791Gubernia Krajowa na podstawie badania przez krakowski urząd fiskalny rozstrzygnęła spór między Muszyną i Leluchowem w sprawie granicznej łąki.
161867Dziekan dekanatu Stary Sącz kieruje pismo do proboszcza (imię na literę P. lub R.) Sułka w Muszynie z zapowiedzią przybycia do Muszyny na "wizytację dekanalną i szkolną w dniu 25 listopada przed wieczorem". Dziekan prosi o zawiadomienie o tym fakcie burmistrza, "aby był obecny w Kościele i szkole".
161938Na mocy Dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej przyłączono do Polski, między innymi tereny nad Popradem, położone naprzeciw Żegiestowa koło wsi Międzybrodzie i Sulin oraz obszar zwany Łopatą Słowacką.
171535Achacy Jordan, starosta biskupi muszyński zawiadamia magistrat bardiowski o śmierci biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego przyjaciela bardiowian.
171888W Czyrnej urodził się Orest Hnatyszak. Absolwent c.k. gimnazyum wyższego w Nowym Sączu w roku 1906. Adwokat w Muszynie zaangażowany w sprawy łemkowskie.
171929Muszyński Strzelec zajął II miejsce w zawodach w Bielsku w strzelaniu 21. dywizji P.W. Wyróżnili się prezes Borzemski i junior Tyliszczak.
181914Według zapisów z piwniczańskiej kroniki parafialnej w Piwnicznej na rynku powieszono (wojska ck) "na kasztanach przy szkole sześciu Rusinów moskalofili z Wierchomli Wielkiej (wójt i rada gminy z pisarzem)."
181914Z Muszyny, sformatowanym na stacji pociągiem ewakuacyjnym, wraz z urzędnikami miejskimi, uciekli żołnierze żandarmerii austro-węgierskiej. Z polecenia komisarza policji J. Kotowicza nadleśniczy i zarządca domen i dóbr kameralnych spakowali dwie duże skrzynie dokumentów i wysłali je do Wiednia. Znajdują się ona aktualnie w Archiwum Wiedeńskim. Porządku na terenie Muszyny pilnowali dziesiętnicy, na których czele stał Józef Wójcik. Kierownik szkoły J. Posłuszny podaje, że z Muszyny zabrano około 1000 mężczyzn mogących nosić broń.
181996Premier Leszek Miller wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych, która objęła także Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszynę.
191640Jan Bedleński, starosta muszyński, zwraca się listownie do magistratu miasta Lewoczy ponownie w sprawie Piotra młynarza, stwierdzając że jego areszt trwa zbyt długo. Prosi raz jeszcze o jego rychłe wypuszczenie, za którym opowiedzieli się również mieszkańcy Preszowa.
191837Franciszek Antoni Skąpski urzędnik kameralny (skarbowy) ożenił się z Pauliną najstarszą córką wyższego urzędnika kameralnego w Muszynie Kazimierza Rozwadowskiego. W Muszynie 1840 urodził się pierwszy ich syn Władysław. Od 1838 w Muszynie pracował też jako kontroler skarbu i poborca podatkowy ojciec Franciszka Antoniego, Franciszek Ksawery Skąpski.
191874Nastąpiło przebicie tunelu, czyli zetknięcie się ekip drążących z dwóch stron tunel kolejowy w Żegiestowie. Kierownikiem budowy był nadinżynier Kramer.
191878W Tanowie koło Doliny urodził się Władysław Klimczak (zm. 17 marca 1929 we Lwowie), wybitny architekt, profesor Politechniki Lwowskiej. Autor wielu projektów, w tym zrealizowanych na terenie Krynicy, np. Nowe Łazienki Mineralne, Małopolanka, Okrąglak na Deptaku. Był synem Jana Klimczaka, który w roku 1881 osiedlił się w Krynicy.
191897Profesor K. Trochanowski na posiedzeniu Komisji Przemysłowo Lekarskiej Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie przedstawił wyniki badań nad borowiną żegiestowską, które zlecił mu właściciel zakładu zdrojowo kąpielowego w Żegiestowie. Profesor Trochanowski stwierdził, że badania wykazały, że zgadza się ona pod względem składu chemicznego z borowiną krynicką.
201647Ordynacja biskupa Piotra Gembickiego, w której potwierdził on przywileje Muszyny oraz nadał nowe i instruował kmieci - gospodarzy w zakresie posiadania stosownego uzbrojenia i bronienia przejścia nieprzyjacielowi od strony Węgier do Korony. Biskup nakazywał, aby starosta muszyński powołał wszystkich zdolnych do walki mężczyzn "lubo też do wału i szańców dla bezpieczeństwa od Węgier przejścia nieprzyjacielowi do Korony broniąc". Biskup zobowiązał ludność Muszyny do oddawania dziesięciny z ról legnawskich. Ponadto biskup zażądał, aby na terenie parafii nie było innowierców. Wierni obu obrządków mieli żyć pod jednością Kościoła Rzymskiego. Jeżeli ktokolwiek nie zachowałby tego przepisu miał być uznany za schizmatyka i czarownika, a to prowadzi do kary śmierci i konfiskaty mienia.
201770Na wezwanie radcy dworu wiedeńskiego Józefa Toroka, generalnego administratora terenów zajętych przez Marię Teresę, do Nowego Sącza przybyła szlachta i duchowieństwo sądeckie. Wojska austriackie zażądały drzewa na opał i chleba, między innymi z Muszyny.
201914Pierwszy wpis w kronice księdza Józefa Gawora, proboszcza muszyńskiego, zawierającej informacje o przemarszu wojsk rosyjskich i austriackich przez Muszynę, ostatni wpis 6 stycznia 1915. Opisane w AM 2011 przez profesora Kazimierza Przybosia.
201944Zmarł dr Seweryn Mściwujewski, absolwent UJ, lekarz zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Muszyny, właściciel pensjonatu "Wanda" (nazwanego tak od imienia żony).
211423W okresie między 16 a 21 listopada w okolicach "Państwa Muszyńskiego" przebywał król Władysław Jagiełło, przybywając na planowane spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim, które ostatecznie nie doszło do skutku. Była to podróż, która się odbyła "circa festum sancti Martini" na pograniczu polsko-węgierskim między Sanokiem a Stropkovem (dzisiejsza Słowacja), czyli w okolicach Bardiowa, w czasie zwyczajowego objazdu ziem nadgranicznych przez Jagiełłę.
211939Podczas przekradania się na Węgry wpadł w ręce Niemców Zbigniew Posłuszny, uczeń I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu (ur. 24.04.1922). Torturowany w aresztach i więzieniach w Muszynie i Nowym Sączu został rozstrzelany ma Wysokiem 27.06.1940.
221906W biurze Zakładu Zdrojowego w Krynicy rewizji planowanej trasy kolejowej Muszyna-Krynica wykonała "prześwietna komisja stacyjna" pod kierownictwem c.k. Radcy Namiestnictwa dra Stanisława Ursynowskiego. Dokonano także objazdu trasy.
221914Po południu do Muszyny przybyła austro-węgierska 4 Dywizja Kawalerii pod dowództwem generała Ottona Berndta, w liczbie około 1200 żołnierzy zakładając sobie kwaterę na plebanii u księdza Józefa Gawora.
231607Urodził się Andrzej Zawisza Trzebicki, herbu Łabędź w Trzebicznej koło Sieradza, syn Marcina kasztelana wieluńskiego i Katarzyny Rożniatowskiej, biskup krakowski, fundator kościoła w Muszynie.
231906Mieszkańcy Muszyny wystąpili z listem do Wysokiej Komisji w sprawie zmiany planu przebiegu linii kolejowej Muszyna-Krynica. Zamiast planowanego puszczenie jej między miastem a Malnikiem, proszą, aby przebiegała wzdłuż Muszynki. Wystąpienie było skuteczne, bowiem tak linia przebiega obecnie.
List w podobnym duchu wystosował proboszcz Muszyny ks Józef Gawor, który dodatkowo występuje o budowę trakcji kolejowej elektrycznej, w miejsce węglowej, uzasadniając to względami ekologicznymi. Jak wiadomo na realizację tego postulatu Muszyna musiała czekać osiemdziesiąt lat.
241770W Mogilnie pod Nowym Sączem w imieniu cesarzowej Marii Teresy komendant załogi wojskowej Pal Fogarassy ogłosił włączenie ziemi sądeckiej (w tym Muszyny) do Królestwa Węgier.
241892Czasopismo "Nowiny" ukazujące się we Lwowie w artykule "Koleje żelazne wąsko-torowe": wśród planowanych połączeń wymienia linię Muszyna-Krynica.
241907Ks. Józef Gawor otworzył bibliotekę parafialną w Muszynie.
251867W Muszynie wizytację dekanalną i szkolną, zapowiedzianą listem z 16 listopada, przeprowadził dziekan dekanatu Stary Sącz.
251876W Krakowie zmarł Fryderyk Kazimierz Skobel (ur. 23 XI 1806 w Warszawie) – dr medycyny i chirurgii, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był wyznania ewangelicko-reformowanego. Pochodził z rodziny kupieckiej, w 1812 po bankructwie i śmierci ojca przeniósł się z matką do Lwowa. We Lwowie uczęszczał do gimnazjum akademickiego niemieckiego oraz odbył studia filozoficzne w Uniwersytecie Lwowskim. Studia medyczne kontynuował w uniwersytecie w Wiedniu i w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainicjował prace nad uporządkowaniem polskiego słownictwa lekarskiego (wraz z Józefem Majerem), opracował spis surowców i preparatów dozwolonych do stosowania w szpitalach krakowskich, prowadził badania nad leczniczym wykorzystaniem wód mineralnych. Zbadał wody mineralne w Cegiełce koło Wysowej (dziś Cigeľka na Słowacji). Jako lekarz batalionowy w stopniu kapitana brał udział w powstaniu listopadowym oraz jako lekarz dywizyjny w powstaniu krakowskim. W latach 1869-1870 był posłem na Sejm Krajowy. Autor pracy "Obrazki wód podgórskich", w której opisał walory Krynicy i Żegiestowa w roku 1856.
252014W Pałacu Staszica w Warszawie z okazji przypadającej w tym dniu 250. rocznicy koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się prezentacja repliki regaliów Królestwa Polskiego, wykonanych staraniem sądeckiego kolekcjonera Adama Orzechowskiego. Prezentacji towarzyszyła sesja naukowa, której współorganizatorami byli Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.
261806Dr Mikolasch, starszy lekarz pułku im. księcia Czartoryskiego, wręczył cesarzowi podanie o oddanie mu Krynicy w 20-letnią dzierżawę.
261997Zmarł dr Frank Kmietowicz urodzony w Muszynie w roku 1912. Kombatant odznaczony m.in. francuskim Croix de Guerre. Emigrant i dziennikarz w Anglii, Kanadzie i USA. Redaktor Naczelny Gwiazdy Polarnej. Autor licznych opracowań, w tym na temat Muszyny. Pochowany w Muszynie.
262005W Poznaniu zmarła Emilia Waśniowska (ur. 20 IX 1954), poetka, polonistka, autorka wierszy dla dzieci. Z,W Muszyną,a związana poprzez męża. Publikowała w "Almanachu Muszyny", wspierała Funduszu Stypendialny Almanachu Muszyny.
271914Z Muszyny odjeżdża 13 pułk ułanów, wchodzący w skład austro-węgierskiej 4 Dywizji Kawalerii, zaś z Powroźnika przybywają dragoni. Na plebanii kwateruje rotmistrz Fredericus Malberg.
271952W Krynicy rozpoczął się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu w dniu 1 grudnia odbyło się zebranie założycielskie Sekcji terenowej GOPR - Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krynicy.
281874W Żegiestowie odbył się "obchód uroczysty" z powodu dokonanego przekopu tunelu na trasie linii kolejowej Tarnowsko-Leluchowskiej. Uroczystość uświetniła orkiestra pułku Schmerlinga sprowadzona z Preszowa. Otwarcia przejścia dokonał inspektor Poschacher. Na zakończenie wzniesiono trzykrotny okrzyk na cześć Najjaśniejszego Pana.
281938W okresie tak zwanego kryzysu słowackiego w Dolinie Popradu nastąpiła nieznaczna korekta linii granicznej w rejonie Żegiestowa: tzw. Łopatę Słowacką leżącą na lewym brzegu w meandrze Popradu przyłączono do Polski. Na terenie Sądecczyzny procedura przyłączenia dwukilometrowego pasa wyglądała następująco. W dniu wkroczenia wojsk polskich na wymienione obszary 28 listopada 1938 roku przywieziono na lawecie kolejowej lekki czołg, który dokonał demonstracji zbrojnej na szosie uznanej za neutralną i wspólną , od Małego Lipnika po Mały Sulin, równocześnie przesunięto granicę z nurtu Popradu na środek szosy.
281943W Końskich zmarła Maria Kiepura matka Jana Kiepury. Była córka Rozalii i Abrama Neumanów. Urodziła się w Pławnie koło Radomska w roku 1884 lub 1885.
291292Zmarł biskup krakowski Paweł z Przemankowa (obecnie Przemyków), możny zwolennik rządów w Polsce Przemyślidów czeskich (Wacława II Czeskiego), przeciwnik Władysława Łokietka. Jak się uważa, na kilka tygodni pzed śmiercią, przyczynił się do lokacji w dniu 8 listopada Nowego Sącza, przez wspomnianego Wacława II. Około roku 1288 otrzymał w testamencie po kanoniku Wyszu dwie wsie na Sądecczyźnie: Świniarsko i Muszynę, ta ostatnia już za czasów króla Władysława Jagiełły stała się zaczątkiem słynnego "Państwa Muszyńskiego" należącego do biskupów krakowskich. Biskup Paweł z Przemankowa był właścicielem Muszyny do czasu odebrania mu jej przez Władysława Łokietka.
291364Kazimierz Wielki wydaje zezwolenie dla wójta Hanka (Anconen) na sprowadzenie do nowego miasta Muszyny kupców i innych odpowiednich ludzi do ulepszenia miasta. Ponadto muszynianie w drugim dokumencie z tegoż roku zwolnieni zostali od cła czchowskiego, widocznie gwoli ułatwienia im handlu z Bochnią i Krakowem. Król poleca także Muszynianom naprawę mostu na Popradzie. Z listów wysnuwa się wniosek, ze Muszyna była wówczas miastem królewskim na prawie niemieckim założonym. Oba dokumenty nie zachowały się a znane są z przywołania w późniejszym dokumencie (ingrossacja).
291799Władze Muszyny powiadamiają pismem władzę w Nowym Sączu o korekcie planu Rynku i wychodzących z niego ulic. Wynikło to, podobnie jak w pobliskim Tyliczu, z potrzeby lepszej ochrony przed pożarami.
291846Sporządzenie tak zwanej "Mapy Andrzejówki" obrazującej plan regulacji rzeki Poprad w miejscu przeprawy brodowej.
291922Rozpoczęła działalność w odrodzonym Państwie Komisja Zdrojowa w Krynicy, w składzie: inż. Leon Nowotarski (przewodniczący), dr Franciszek Kmietowicz, dr Ksawery Górski, ks Roman Duchiewicz, dr Witold Skórczewski, Jan Pudło i Antoni Kmietowicz. Komisja zajmowała się między innymi budową: kanalizacji, elektrowni, skwerów zdrojowych, szpitala, teatru, muszli koncertowej, dróg i chodników.
292010W wieku 65 lat zmarła Krystyna Murzyn, muszynianka, przewodnik turystyczny, przyjaciel Almanachu Muszyny.
292012Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) otrzymało status organizacji pożytku publicznego.
301916Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej w Urzędzie gminnym w Muszynie. Obecni wszyscy członkowie rady przybocznej oprócz Reicha Eliasza i Kałuckiego Antoniego. Przewodniczący podaje Radzie przybocznej smutną wiadomość, że Najjaśniejszy Pan Franciszek Józef zmarł w dniu 21 listopada 1916 roku wskutek czego stawia wniosek, by wysłać na ręce pana Starosty następującej treści telegram kondolencyjny: Do C.k. Starostwa na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana C.k. Radcy Namiestnictwa i Starosty Strzelbickiego w Nowym Sączu. Tymczasowy Zarząd miasta Muszyny zebrany na specjalnem posiedzeniu żałobnem z okazji pogrzebu Najjaśniejszego Pana cesarza Franciszka Józefa I w dniu dzisiejszym po odbytem nabożeństwie żałobnem w tutejszym kościele parafialnym ma zaszczyt przesłać na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana C.k. Radcy namiestnictwa i Starosty imieniem własnem i całej ludności miasteczka Muszyny oraz wszystkich urzędów i korporacyi swoje najżywsze uczucie z powodu śmierci Wielkiego Sprawiedliwego i dla nas Polaków najżyczliwszego Monarchy z zaznaczeniem, że ze strony urzędów i korporacyi kondolencja na ręce Komisarza rządowego miasta po nabożeństwie złożona została. Uchwalono jednogłośnie
301929Tygodnik Ilustrowany Iskry, nr 50 zamieszcza tekst na temat zwyczajów ludowych w Żegiestowie-Wsi opatrzony fotografią autorstwa M. Sulikowskiego.
301938Na podstawie Protokołu Delimitacyjnego w sprawie granicy polsko-słowackiej na odcinku Andrzejówka - Żegiestów granicę generalnie oparto o rzekę Poprad, ale Polska uzyskała ponadto Źródło w Sulinie oraz Łopatę Słowacką.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59